Frågor och svar

Q&A in English below

bg_photos.jpg

Vad är PFO?

En personlig trygghetstjänst, där vi bildar mänskliga sköldar för varandra. Appen är en del av ett större initiativ, Please Fuck Off, där vi tillsammans står upp för personlig trygghet i allmänhet. Läs mer på pleasefuckoff.org
 

Vad är en mänsklig sköld?

Alla vi som laddat ned appen bildar sköldar. Ju fler som använder tjänsten desto flera sköldar. Tillsammans ökar vi den personliga tryggheten för varandra.
 

Kostar det något att använda PFO?

Nej. Appen är gratis att ladda ned och tjänsten är kostnadsfri för dig som användare. 
 

Vem står bakom tjänsten?

PFO Tech är ett bolag som jobbar med personlig trygghet för fler genom innovativa och enkla lösningar. PFO Tech har tidigare bl a utvecklat The Natalia Project – världens första överfallsalarm för hjälparbetare, journalister och andra som jobbar för mänskliga rättigheter i politiskt instabila områden.
 

Vad krävs för att jag skall kunna börja använda PFO?

Du behöver ett mobilabonnemang registrerat i Sverige. Planen är att göra PFO tillgänglig globalt. Mobiler kopplade till kontantkort kan ej användas av säkerhetsskäl, då vi behöver kunna identifiera varje användare. Det finns ingen åldersgräns för att använda PFO. 
 

Men kan man inte använda PFO som förövare?

Tillsammans gör vi det svårt för förövare att dra fördel av appen. Den absolut största poängen med tjänsten är att vi minskar möjligheterna för potentiella förövare genom att visa var vi står tillsammans. Ju fler vi är i ett område, desto större möjligheter att avskräcka eventuella förövare från att agera.
 

Är min position anonym?

Ja, du är anonym med din position som enbart visas som en prick på kartan utan specifik identitet. När du känner dig otrygg och skickar iväg en Alert så visas din position och bild för de sköldar som är i närheten.  
 

Vad är en PFO Alert? 

Bara genom att ladda ned appen visar du var du står tillsammans med andra. Om du ändå skulle känna dig otrygg någon gång, så finns möjlighet att skicka en PFO Alert. Ett meddelande går då ut till andra sköldar. 
 

Hur många får min PFO Alert?

10 personer inom en radie av 300 meter, samt alla som ingår i ditt personliga nätverk, oavsett var de är i världen. 
 

Hur fungerar Pull The Plug?   

En av två enkla sätt att skicka en alert om du känner dig otrygg. Aktivera först Pull The Plug i appens Alertfunktion. Därefter behöver du bara dra hörlurssladden ur mobilen vid behov. Du får då ett meddelande om att du skickar en alert inom 10 sekunder, med möjlighet att avbryta.  
 

Hur fungerar Push The Button?   

En av två enkla sätt att skicka en alert om du känner dig otrygg. Bara tryck och håll inne den stora gröna knappen i appens Alertfunktion – Push The Button. Du får då ett meddelande om att du skickar en alert inom 10 sekunder, med möjlighet att avbryta.  
 

Vad gör jag om jag får en PFO Alert?

Varje alert kommer med all nödvändig information om vem som behöver hjälp och var. Du kan meddela personen att du är på väg med ett enkelt klick.  
 

Hur kan jag hjälpa till som sköld? 

Framför allt är PFO en tjänst att öka den personliga tryggheten i förebyggande syfte. Om du får ett meddelande från någon som behöver hjälp, kan du meddela att du är på väg. Därefter tar du dig till platsen där personen befinner sig, för att hjälpa till med din närvaro tillsammans med andra. I en hotfull situation, ring 112. 
 

Kan jag skicka en testalert? 

Nej, men du har 10 sekunder på dig att ändra dig. Skulle det ha gått iväg en PFO Alert av misstag så kan du själv avbryta den. Då meddelas alla sköldar att du är trygg igen. 
 

Vad händer om jag glömmer att stänga av min PFO Alert? 

Du får en påminnare om att du din alert fortfarande är aktiv, med möjlighet att avbryta den och automatiskt meddela sköldar i området att du är i trygghet.
 

Varför behöver jag tillåta location services hela tiden?

För att öka den personliga tryggheten behöver vi också visa var vi står för varandra. Ju fler vi är i ett område, desto större trygghet. Därför behöver du alltid tillåta positionering och notifieringar genom att klicka ”Tillåt alltid”. Dubbelkolla gärna inställningarna i Settings. 
 

Behöver jag ladda upp ett foto till min profil i PFO? 

Varje PFO Alert kommer med all nödvändig information om vem som behöver hjälp och var. Ett foto ökar tryggheten och möjligheten till snabb hjälp för alla involverade. Din identitet eller foto visas aldrig på kartan. 
 

Hur många vänner kan jag bjuda in som sköldar?

Ju fler vi är desto bättre. Du kan bjuda in hur många som helst till att ladda ned appen, och det finns ingen begränsning på hur många du kan lägga till i ditt personliga nätverk. 
 

Vad gör ni med mina personuppgifter och den data som jag skapar?

Vi prioriterar säkerhet högt och hanterar dina personuppgifter varsamt. Vi delar inte dina uppgifter utan din tillåtelse utan följer GDPR regelverket.
 

Hur mycket batteri drar appen?

PFO appen drar mindre batteri än genomsnittet av gps-appar. 
 

FLER FRÅGOR OCH SVAR?

Vart ska jag göra om jag inte hittar svar på min fråga om appen? Hör av dig till vår support via mail app@pfoshields.org
 

Hur kommer jag i kontakt med bolaget PFO Tech?

För samarbete, press och frågor, skicka e-post till app@pfoshields.org så hör vi av oss inom kort!

 

Q & A

What is PFO?

A personal safety service, where we become human shields for each other. The app is part of a bigger initiative – Please Fuck Off – where we take a stand together on personal safety in general. Read more at pleasefuckoff.org
 

What’s a human shield? 

Everyone who downloads the app become a shield. The more users, the more shields. Together we increase personal safety for each other. 
 

Does it cost anything to use PFO? 

No. The app is free to download and free to use. 
 

Who’s behind this service? 

PFO Tech is a company working with personal safety though innovative and simple solutions. 

Among other things, PFO Tech have previously developed The Natalia Project – the world’s first assault alarm for aid workers, journalists and others working in politically unstable areas all around the world. 
 

What’s required to start using PFO? 

You need a mobile subscription registered in Sweden. The plan is to make PFO a global service, but we begin at home. Pre-paid mobile phones cannot be used, since we need to be able to identify every user for security reasons. There’s no age limit to use PFO.
 

But can’t you use this service as an offender? 

We make it more difficult for offenders to use PFO to their advantage. The whole point with this service is that we reduce the opportunities for potential offenders by making a stand together. The more shields in an area, the greater chance to discourage offenders from taking action. 
 

Is my position anonymous? 

Yes, your position only shows up as a dot on the map, without any personal identity attached to it. If you feel unsafe and send a PFO Alert, your position and photo will be sent to the nearest shields in your area. 
 

What is a PFO Alert?

Simply downloading the app shows where you stand together with others. However, if you should feel unsafe at any point you can send a PFO Alert. A notification is sent to other shields.
 

How many people will get my PFO Alert? 

10 people within 300 meters, as well as your network of personal shields – regardless of where they are in the world. 
 

How does Pull The Plug work? 

One of two simple ways to send a PFO Alert if you feel unsafe. First, activate Pull The Plug in the Alert function of the app. If needed, you only have to pull the headphones from the mobile to send an alert. You will then be notified that you are about to send an Alert within 10 seconds, with the option to call it off. 
 

How does Push The Button work? 

One of two simple ways to send a PFO Alert if you feel unsafe. Just press and hold the big green button in the Alert function – Push The Button. You will then be notified that you are about to send an Alert within 10 seconds, with the option to call it off.
 

What to do if I receive a PFO Alert? 

Every alert comes with all necessary information about who needs help and where. You can notify the person that you are on your way with a simple click. 
 

As a shield, how can I help? 

First and foremost, PFO is an app for preventative safety. If you get a message from someone who needs help, you can notify them that you're on your way. You can then make your way to that person, and help with your presence together with others. In threatening situations, call 112. 
 

Can I send a test-alert? 

No, but you have 10 seconds to change your mind. If a PFO alert is sent by mistake, you can call it off yourself. All shields will then be notified that you are safe again. 
 

What happens if I forget to turn off my PFO Alert? 

You get a reminder that your alert is still active, with the option to call it off and automatically notify shields in the area that you are safe again. Alerts are otherwise automatically turned off after 12 hours. 

 

Do I need to upload a photo to my PFO profile? 

Every PFO Alert comes with all the necessary information about who needs help and where.  A photo greatly increases personal safety and quick assistance for everyone involved. Your personal identity or photo is never revealed on the map. 
 

Why do I have to allow location services at all times? 

To increase personal safety in general, we need to show each other where we stand. More shields in an area means greater safety. Therefore, you always have to allow positioning and notifications at all times by clicking “Always Allow”. Please double-check Settings in your mobile . 
 

How many friends can I invite to my network of personal shields? 

The more, the merrier. You can invite as many as you want to download the app, and there’s no limitation on how many you can add to your personal network. 
 

What do you do with my personal information and data?

Security is a high priority and we handle your personal information with care. We do not share your information without your permission and adhere to the GDPR standards. 
 

How much battery does the app use? 

The PFO app uses less battey power than average gps-apps. 
 

MORE QUESTIONS AND ANSWERS?

What to do if I can’t find an answer to my questions about the app? Please contact us via email app@pfoshields.org 
 

How can I get in contact with PFO Tech?

For questions, please send an email to  app@pfoshields.org and we’ll get back to asap.